HR Team of the year© award

TNT ExpressStrategische HR ter ondersteuning van de humanisering van werk.1. Hoe zal de HR strategie in het kader van TNT concreet bijdragen aan het bereiken van de business / economische bedrijfsobjectieven ? 

"In 2014 startte TNT met een grote investering om de prestaties van haar hub (sorteercentrum) in Luik te verbeteren. Het HR-bedrijfsplan werd ontwikkeld op basis van managementobservaties, auditresultaten, SWOT-analyses van het proces en feedback van de sociale partners. De gezochte uitmuntendheid is de professionalisering van methoden voor personeelsbeheer en de heroriëntatie op werknemers met de achtergrond van respect voor mensen en de wens om deel te nemen aan een meer rechtvaardige samenleving waarin iedereen zijn plaats kan vinden. De inzet van deze strategie draagt bij aan de vervulling en betrokkenheid van medewerkers. Deze projecten, ondersteund door de sociale partners, dragen bij tot het handhaven van een positief sociaal klimaat en het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen.”

2. Welke definitie voor de gewenste relatie tussen de HR afdeling/mensen en het lijnmanagement?

De HR-functie is een horizontale functie en als resultaat is excellentie in HRM een gedeelde verantwoordelijkheid van alle stakeholders.
Om deze wens te vertalen, zijn nieuwe werkingsmodellen geïmplementeerd. Ze stonden een beter wederzijds begrip en een nauwere samenwerking tussen de belangrijkste actoren van HRM toe.
Vergaderingen met de shift managementteams worden wekelijks gehouden.
Een tweemaandelijkse coördinerende HR/Operations Management-vergadering bewaakt HR-initiativen. Ten slotte wordt maandelijks een stuurgroep georganiseerd specifiek gericht op HR- en gezondheids- en veiligheidsthema's.
De middelen die worden ingezet om de samenwerking tussen Business en HR te verbeteren, sluiten perfect aan op het motto van de afdeling: "Fun - Proximity - Performance". Prestaties zijn niet mogelijk op een duurzame manier zonder plezier en voldoening en zonder nabijheid met interne "klanten".
Zonder deze nabijheid kan er geen begrip van menselijke, organisatorische of operationele behoeften zijn.
HR-teamleden tonen hoge beschikbaarheid door 's nachts diensten aan te bieden om gelijke tred te houden met Operations.”

3. Wat zijn de belangrijkste feedbacks van de organisatie op HR initiatieven en projecten ?

« Operations erkennen en waarderen de steun en expertise van de afdeling. Het sociale klimaat is verbeterd door beter luisteren en begrip van de geuite zorgen en vollediger en transparantere informatie. Medewerkers weten dat ze baat kunnen hebben bij zorgvuldig luisteren van HR-teamleden.

Enkele concrete voorbeelden van projecten die zijn verwoord rond de twee hoofdlijnen van het HR plan:

A. Continue verbetering van HR-processen om aan Business behoeften te voldoen

• Het HR-bedrijfsplan zelf is een antwoord op de verwachtingen van de operaties;
• Training in nieuwe werkprocedures (1.600 dagen opleiding voor 115 werknemers) verbetert de veelzijdigheid van werknemers;
• Lonenbeheer ondanks de cyberaanval van juni 2017.

B. De humanisering van arbeidsrelaties en de ontwikkeling van iedere werknemer.

• leiderschapsopleiding voor de 150 managers geleid door interne trainers met als doel "een hub die met gelukkige mensen loopt";
• het intern georganiseerde alfabetiseringsprogramma van 18 werknemers verdeeld over 2 klassen;
• internalisering van het vertrouwenspersonennetwerk met de training van ongeveer vijftien medewerkers;
• de implementatie van een opleidingsprogramma voor het manueel hanteren van ladingen om de juiste acties en houdingen te waarborgen en de ruggen van de 1.000 handlers te behouden en hen een haalbaar werk te garanderen gedurende hun loopbaan;
• inzet van een programma voor personeelsondersteuning om alle personeelsleden en hun gezinnen toegang te bieden tot een netwerk van deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, financieel en juridisch advies.”

4. Wat zijn de recente maatschappelijke trends die de prioriteiten van uw HR Team beïnvloeden ?

“De samenstelling van het personeel (1.600 werknemers) onderscheidt zich door een grote diversiteit aan nationaliteiten (bijna 60), deeltijdwerk voornamelijk 's nachts en genderdiversiteit.

Daarom staat 'de man - citizen' centraal in onze strategie. Het thema van interculturaliteit komt aan bod in de context van leiderschapstraining en bewustzijn van respect voor het milieu.

In een moeilijkere en meer individualistische wereld is de bedoeling van het alfabetiseringsprogramma om de betrokken werknemers tot autonomie te brengen in lezen en schrijven en hen een echte plaats te geven in de maatschappij, via duurzame inzetbaarheid o.a.

En omdat het leven stormachtig kan zijn, biedt het Employee Assistance Programme de meest kwetsbare of financieel onzekere mensen een persoonlijke en competente ondersteuning."

5. Hoe ziet u uw toekomstige ontwikkeling ?

“Indrukwekkend is de vooruitgang sinds oktober 2016 en de ontwikkeling van het HR business plan. Het aantal gelanceerde initiativen toont de inzet van alle HR team leden. Herbouwd en hermotiveerd door al deze projecten, weet het HR team dat er nog grote inspanningen moeten worden geleverd en dat verschillende projecten moeten slagen om excellence in HRM te bereiken.”